ลีฟ ร่วมบริจาคกับโครงการหอการค้าปันสุข

ลีฟ ร่วมมอบกล่องอาหารชานอ้อยในนามบริษัท บีกรีน โปรดักส์ จำกัด จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อส่งกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร ตลอดจนผู้มารับการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์